Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

HATÁLYOS : 2021. december 28. napjától

 

A jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák a BUCOMA Travel Kft. (székhely: 1138 Budapest, Danubius utca 14. 5. em. 4., levelezési cím.: 1138 Budapest, Danubius utca 4., telefonszám: +36 1 78 78 888, e-mail cím: info@auroratravel.hu, nyilvántartásba vételi szám: R01927/1999/1999, cégjegyzék száma.: 01-09-398992, nyilvántartó bíróság: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága,  adószáma: 12352050-2-41) (a továbbiakban: „Utazási Iroda”) és utazói (a továbbiakban: „Utazó”) közötti utazási szerződésre vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Az Utazási Iroda által szervezett utazásokra Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény utazási szerződésre vonatkozó 6:254.§ szakaszában foglalt rendelkezések, valamint az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28.) Kormányrendelet rendelkezései, a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), és az egyedi utazási szerződésben, megrendelésben, visszaigazolásban foglaltak, továbbá az Utazási Iroda katalógusában, honlapján és az utazásra jogosító okmányokban közölt utazási feltételek, információk az irányadóak.

Jelen ÁSZF a hatálybalépése napját követően megkötött utazási szerződésekre érvényes visszavonásig.

Az Utazási Iroda utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység végzésére jogosult.

Amennyiben az Utazási Iroda más utazásszervező megbízásából utazásközvetítőként jár el, akkor az utazási szerződésre nem jelen általános szerződési feltételek, hanem az adott utazásszervező szerződési feltételei alkalmazandók. Az Utazási Iroda az ajánlatában tájékoztatja az ajánlatkérő utazót arról, hogy az adott utazási csomag vonatkozásában utazásszervezői vagy utazásközvetítői minőségében jár el, és amennyiben utazásközvetítői, így az utazási szerződésben meg kell jelölni az utazásszervező személyét és elérhetőségét. 

 

  1. Utazási szerződés létrejötte

1.1 Az Utazó az Utazási Iroda szolgáltatásait az Utazási Iroda irodájában személyesen szóban, valamint írásban e-mailben, továbbá az utazásokat értékesítő bármely szerződéses partner (utazásközvetítő) irodájában rendelheti meg.

1.2 Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, amikor az Utazó aláírta az Utazási Iroda megrendelő lapját, az előírt részvételi díjelőleget vagy a teljes részvételi díjat befizette, az Utazási Iroda a foglalást nyilvántartásba vette, és ezt írásban visszaigazolta a szerződés egy általa aláírt példányának átadásával, vagy online megküldésével és azt az Utazó aláírva személyesen átadta vagy visszaküldte.

1.3 Ha az utazási szerződés aláírására nem személyesen kerül sor, az Utazási Iroda az utazási szerződés megküldésével egyidejűleg tájékoztatja az Utazót az aláírt utazási szerződés visszaküldésének a határidejéről. Amennyiben az Utazó az utazási szerződést nem küldi meg a tájékoztatóban megjelölt határidőn belül, úgy a Felek között nem jön létre szerződés. Ha az Utazó az aláírt utazási szerződést nem küldi vissza határidőre, de azt ráutaló magatartással elfogadja, így a részvételi díjelőleget vagy a teljes részvételi díjat befizeti, a szerződés a megrendelés és a visszaigazolás tartalmának megfelelően létrejöttnek minősül.

1.4. Az utazás megrendelésével ajánlati kötöttség áll be, amely az utazási szerződés létrejöttéig, vagy az utazási szerződés aláírására és visszaküldésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltéig áll fenn.

1.5 Az Utazó az utazási szerződés megkötésekor, módosításakor képviselő útján is eljárhat. Ha az Utazó nem személyesen jár el, kétség esetén megrendelőnek a foglalást intéző személy tekintendő. Az esetleges megbízás nélküli ügyvitelből származó, az Utazási Irodát ért, illetve annak érdekkörében felmerült károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik.

1.6 Amennyiben az Utazó a megrendeléskor hibás adatokat ad meg, az ebből eredő károkért az Utazási Irodát felelősség nem terheli.

1.7 Az utazási szerződés nem minősül elektronikus úton létrejött szerződésnek.

 

  1. Az utazási szerződés részletes szabályai

2.1 Az Utazási Iroda kizárólag a megrendelésben felsorolt szolgáltatás(oka)t / részszolgáltatás(oka)t (a továbbiakban: „Szolgáltatások”) köteles személyesen vagy közreműködő(i) útján teljesíteni.

 

Légi közlekedésre vonatkozó speciális rendelkezések

2.2 Az utasok repülőgéppel történő fuvarozására a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadók.

Az Utazási Iroda kifejezetten felhívja az utas figyelmét arra, hogy ha megrendelése kizárólag repülőjegy megvásárlására vonatkozik, akkor az utas a légitársasággal kerül szerződéses jogviszonyba, így a légi fuvarozás során felmerült követeléseit / kötelezettségeit az adott légitársasággal szemben érvényesítheti.

2.3 Az Utazási Iroda közreműködőjeként eljáró légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény és a 2005. évi VII. tv. által kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény korlátozza.

E szabályokról az utas kérésére az utazási iroda köteles tájékoztatást adni.

2.4 A légiközlekedéssel összefüggő elháríthatatlan okok miatt a menetrend, az indulási és érkezési időpontok, valamint az útvonal és a megjelölt légitársaság módosulhat. Az Utazási iroda a menetrend- és az útvonal-változtatás jogát fenntartja. Ha az utazási csomag összeállítása esetén menetrendszerinti repülőjárattal történik a légiközlekedés, és / vagy ha az Utazó a szerződéskötést követően érvényes, a légitársaságtól visszaigazolt repülőjeggyel rendelkezik, továbbá visszaigazolt szállásfoglalással, akkor a lemondás a szolgáltatást nyújtó adott légitársaság és / vagy légitársaságok és / vagy a szálláshely mindenkori lemondási szabályzata alapján, annak feltételei és díjai mellett lehetséges. Emellett Utazó a jelen ÁSZF 4.5 pontjában foglaltak alapján az Utazási Iroda felé bánatpénz fizetésére is köteles.

2.5 Amennyiben az utazási csomag összeállítása esetén nem menetrendszerinti (ún. charter) repülőjárattal történik a légiközlekedés, lemondás esetén az Utazót az Utazási Iroda felé a jelen ÁSZF 4.4 pontjában meghatározottak szerinti bánatpénz fizetési kötelezettség terheli.

2.6 A repülővel történő utazás esetén, ha a légitársaságok szigorú rendelkezései miatt a repülőjegyek már ki lettek állítva, ennek visszatérítését az Utazó az Utazási Irodától nem követelheti.
A légitársaságok speciális szabályzatairól (pl. csomagszállítási szabályok, légi utazási szerződés) az Utazó köteles önállóan is tájékozódni.

 

Átruházás

2.6 Az Utazó jogosult az utazási csomagra vonatkozó szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit olyan személyre átruházni, aki a szerződésben foglalt valamennyi feltételnek megfelel, amennyiben az Utazási Irodát erről tartós adathordozón értesíti, az utazási csomag megkezdése előtt legalább hét nappal. Az utazási szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő fél egyetemlegesen felel a részvételi díj, valamint a szerződés átruházásából eredő további illetékek, díjak, és egyéb költségek megfizetéséért. Az Utazási Iroda tájékoztatja a szerződésből kilépő felet az átruházás tényleges költségeiről. Az átruházásból eredő további illetékekre, díjakra és egyéb költségekre vonatkozó bizonylatokat az Utazási Iroda a szerződésből kilépő fél rendelkezésére bocsátja.

 

Módosítás

2.7 Az Utazási Iroda fenntartja a jogát, hogy az utazási csomag megkezdése előtt az utazási csomagra vonatkozó szerződési feltételeket egyoldalúan módosítsa, ha a változás nem jelentős, feltéve, hogy erről az Utazót tartós adathordozón tájékoztatja.

2.8 Ha az utazási csomag megkezdése előtt az Utazási Iroda rajta kívül álló okból jelentősen megváltoztatja az utazási szolgáltatás lényeges elemét, vagy nem tudja teljesíteni az Utazó által megrendelt és az Utazási Iroda által elfogadott szolgáltatáshoz kapcsolódó különleges igényeket, továbbá ha az utazási csomag teljes díjának több mint nyolc százalékkal történő emelésére tesz javaslatot, az Utazó - az utazásszervező által megadott észszerű határidőn belül - jogosult a javasolt változtatást elfogadni, vagy bánatpénz megfizetése nélkül az utazási csomagra vonatkozó szerződést írásban felmondani.

2.9 Ha az Utazó érdekkörében felmerült okból kerül sor az utazási szerződés módosítására (adminisztratív jellegű, vagy az utazási szerződés nem lényeges elemének megváltoztatása), Utazónak – eltérő rendelkezés hiányában – a módosítással kapcsolatban az Utazási Irodánál felmerült költségek mellett 5.000 Ft/fő összegű módosítási díjat is meg kell fizetnie.

2.10 Ha az Utazó az utazási szerződés lényeges elemét kívánja módosítani (pl. úti cél, időpont, stb.), a változtatásra csak bánatpénz megfizetése mellett történő felmondás és új foglalás útján van lehetőség.

 

  1. Fizetési feltételek

3.1 A részvételi díj – eltérő kikötés hiányában – az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, az Utazási Iroda egyszeri foglalási / eljárási díját, illetőleg szervezési költségét, továbbá az ÁFA összegét foglalja magában. Nem tartalmazza az utas-, baleset-, poggyász- és az útlemondási biztosítást, az esetleges vízumdíjakat,  valamint a külön felszámolásra kerülő díjakat (pl. helyben fizetendő fakultatív programok ellenértéke, oktatás, kaució, az engedélyezettnél több vagy nagyobb bőrönd szállítása, stb.) és nem tartalmazza az Utazó érdekkörében felmerült módosítások díját, amelynek mértékét szállásfoglalás esetén a foglalási visszaigazolásban közli az Utazási Iroda az Utazóval, repülőjegy esetében a légitársaság szabályai érvényesek.

3.2 Az Utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésekor előleg címén – eltérő megállapodás hiányában - a részvételi díj legfeljebb negyven százalékának a megfizetésére köteles.   Ha a szervező partner vagy légitársaság   ennél szigorúbb kötelezettséget ró az Utazási Irodára, az Utazási Iroda magasabb előleg megfizetését is előírhatja.

3.3 A foglalás visszaigazolása tartalmazza az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj (részvételi díj és egyéb költségek: adó, illeték, egyéb kötelező terhek) (együttesen: „Szolgáltatási Díj”) forintban meghatározott összegét, a megfizetésének feltételeit, rendjét és módját, valamint a díj módosításának lehetőségére, és a számítás módjára vonatkozó tájékoztatást; a részvételi díj forintban meghatározott összegét; valamint a részvételi díjon túlmenően külön felszámításra kerülő adó-, illeték és egyéb kötelező terhek forintban meghatározott összegét; továbbá az esetleges többletköltségek megjelölését.

Az Utazási Iroda az utazási szerződésben a Szolgáltatási Díj összegét a szerződés megkötésének napján érvényes devizaárfolyamok alapján euróban és/vagy dollárban is feltünteti.

Utazó tudomásul veszi, hogy a forintos árak tájékoztató jellegűek, és az utazási szerződésben forintban meghatározott összegek a mindenkori devizaárfolyamok alakulásának függvényében változhatnak. Forintos fizetés esetén az euró / dollár fizetés napán érvényes CIB Bank eladási árfolyama az irányadó.

Utazó tudomásul veszi, hogy az Utazási Iroda az irányadó devizaárfolyamok változása miatt egyoldalú díjemelésre jogosult.

Az Utazási Iroda kifejezetten fenntartja az irányadó devizaárfolyamok változása miatti egyoldalú díjemelésre vonatkozó jogát.

3.4 Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján fizetendő Szolgáltatási Díjat - eltérő megállapodás hiányában - az Utazó az utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal köteles megfizetni egy összegben személyesen az Utazási Iroda irodájában készpénzben vagy banki átutalással oly módon, hogy az legkésőbb a foglalási visszaigazolásban jelzett időpontig az Utazási Iroda bankszámláján megjelenjen. Amennyiben az Utazó a Szolgáltatási Díjat nem vagy nem teljes egészében fizeti meg a foglalási visszaigazolásban jelzett időpontig, az Utazási Iroda foglalási rendszere automatikusan törli a foglalást. Ezt az Utazó a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával tudomásul veszi.

3.5 A fizetési határidő be nem tartása az utazási szerződés megszűnését eredményezi. Ilyen esetben az Utazási Iroda úgy tekinti, mintha Utazó az utat lemondta volna, és a jelen ÁSZF 4. pontjában meghatározott feltételek érvényesülnek.

3.6 Az utazási szerződés alapján fizetendő díj emelésére az Utazási Iroda részéről kizárólag a következő esetekben kerülhet sor: személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségeinek; a szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatosan, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték, és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték, stb.); vagy az irányadó devizaárfolyamok változása.

Az Utazási Iroda a díj emeléséről legkésőbb az utazási szolgáltatás megkezdése előtt húsz nappal értesíteni tartozik az Utazót.

3.6 A díjemelés mértéke arányos kell legyen a költségek emelkedésének mértékével.

3.7 Az Utazási Iroda a díjemelés indokát és a módosított díj számítási módját a díjemelés közlésével egyidejűleg köteles közölni az Utazóval.

3.8 Amennyiben az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtt 30 napon belül kerül sor, az Utazó köteles a szerződés aláírásával egyidejűleg a teljes részvételi díj megfizetésére.

3.9 Banki átutalással történő fizetés esetén a fizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor a befizetett összeg az Utazási Iroda bankszámláján jóváírásra került.

3.10 Utazási Iroda a teljes Szolgáltatási Díj Utazó által való megfizetését követően elektronikus számlát állít ki az Utazó nevére. A számla az Utazási Iroda irodájában személyesen átvehető, vagy azt az Utazó külön kérésére az Utazási Iroda postai úton vagy elektronikusan megküldi részére.

 

  1. Felmondás

Utazó felmondása

4.1 Az Utazó az utazási szerződést írásbeli nyilatkozattal bármikor jogosult felmondani. A felmondási nyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az Utazási Irodához megérkezett.

4.2 Felmondásnak minősül az is, ha az Utazó – előzetes írásbeli nyilatkozat nélkül – nem kezdi meg az utazását. Ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő a felmondás időpontjának.

4.3 Amennyiben az utazási szerződés felmondására az Utazó érdekkörében felmerült okból kerül sor, az Utazó bánatpénz megfizetésére köteles.

4.4 Az Utazót az utazás megkezdését megelőző 60 (hatvan) napnál korábbi felmondása esetén 10.000 Ft/fő, azaz tízezer Ft/fő összegű bánatpénz fizetési kötelezettség terheli.

Amennyiben az Utazó az utazás kezdő napja előtti 60 (hatvan) napon belül mondja fel az utazási szerződést a következők szerint köteles bánatpénzt fizetni az Utazási Iroda részére:

az utazás megkezdése előtt 60-35. napig: a teljes részvételi díj 10 %-át (tíz százalékát),

34-20. napig: a teljes részvételi díj 40 %-át (negyven százalékát),

19-10. napig: a teljes részvételi díj 70 %-át (hetven százalékát),

az utazás megkezdése előtti 10. naptól, vagy meg nem jelenés esetén: a teljes részvételi díj 100%-át (száz százalékát) köteles megfizetni.

4.5 Amennyiben az utazási csomag összeállítása esetén menetrendszerinti repülőjárattal történik a légiközlekedés, és / vagy ha az Utazó a szerződéskötést követően érvényes, a légitársaságtól visszaigazolt repülőjeggyel rendelkezik, továbbá visszaigazolt szállásfoglalással, lemondás esetén az Utazó a jelen ÁSZF 2.4 pontjában foglaltak mellett, az Utazási Iroda felé a lemondás időpontjától függetlenül 10 % mértékű bánatpénz megfizetésére is köteles.

4.6 Az Utazási Iroda által közvetített külföldi vagy más utazásszervező által szervezett utazások, utazási csomagok és szolgáltatások esetében a bánatpénz mértéke ettől eltérhet, amelyről az Utazási Iroda pontos információt közöl a megrendelés alkalmával.

4.7 Az előlegként befizetett összeg a bánatpénz összegébe beleszámít.

4.8 A bánatpénz mértéke a részvételi díj összegét nem haladhatja meg.

4.9 Az adminisztrációs díj (egyszeri foglalási díj) a felmondás időpontjától és a befizettet összeg mértékétől függetlenül levonásra kerül.

4.10 Az Utazó bánatpénz fizetése nélkül jogosult az utazási szerződés felmondására, amennyiben az Utazási Iroda az utazási szerződést jelentősen módosítani kívánja az utazás megkezdése előtt, különösen, ha a részvételi díjat 8%-ot meghaladó mértékben kívánja megemelni. Az Utazó köteles felmondását haladéktalanul, írásban közölni az Utazási Irodával. Ebben az esetben az Utazási Iroda a már befizetett teljes összeget visszatéríti.

4.11 Amennyiben az úti cél, vagy az ahhoz vezető útvonal már a szerződéskötés időpontjában a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felso­rolásban szerepel, az Utazó a szerződéskötést követően a szerződés felmondása során nem hivatkozhat a bánatpénz meg­fizetése nélküli lemondási jogára. Ebben az esetben az Utazó köteles megfizetni a jelen ÁSZF-ben meghatározott bánatpénz összegét.

4.12 Ha az Utazó saját hibájából, az utazás megkezdését követően jogszabály megsértése miatt, vagy más okból nem tud részt venni az utazáson, vagy ha bármely szolgáltatást saját elhatározásából, illetőleg az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe a részvételi díj, vagy annak arányos részének visszatérítését az Utazási Irodától nem követelheti.

4.13 Az Utazó tudomásul veszi és elfogadja, hogy önmagában az, hogy akár a célország, akár az utazással érintett tranzitországok, akár Magyarország a COVID járvánnyal összefüggésben negatív tesztet és/vagy karantén kötelezettséget ír elő az utazás feltételeként, nem eredményezi az utazási szerződés hibás teljesítését és/vagy lehetetlenülését, és önálló felmondási oknak sem minősül. Amennyiben az Utazó ezen körülményekre hivatkozással kívánja az utazást lemondani, az a jelen ÁSZF jelen pontjában szabályozott felmondásnak minősül, és az Utazó bánatpénzt köteles fizetni.

 

 Utazási Iroda felmondása

4.15 Ha az Utazási Iroda nem az Utazó érdekkörében felmerült okból mondja fel az utazási szerződést, az Utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt. Amennyiben az Utazási Iroda ilyen helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utazó a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazási Iroda a teljes befizetett díj visszafizetésére köteles a felmondástól számított tizennégy napon belül.

Ha a felajánlott és Utazó által elfogadott helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Utazási Iroda köteles a díjkülönbözetet az Utazónak megtéríteni.

4.16 Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Utazási Iroda köteles a díjkülönbözetet az Utazónak a felmondás időpontjától számított 14 napon belül megtéríteni. Amennyiben a felajánlott, és az Utazó által elfogadott helyettesítő szolgáltatás drágább, mint az eredeti szolgáltatás, Utazó a díjkülönbözetet az értesítésben meghatározott határidőig köteles megfizetni az Utazási Irodának.

4.17 Az Utazási Iroda kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni az Utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el az utazási szerződésben meghatározott minimális létszámot és erről – eltérő megállapodás hiányában – a hat napnál hosszabb utak esetén, azok megkezdése előtt legalább húsz nappal; kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén legalább hét nappal; két napnál rövidebb utak esetén legalább negyvennyolc órával korábban írásban értesíti az Utazót.

4.18 Az Utazási Iroda kártérítési kötelezettség nélkül jogosult az utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani, amennyiben a szerződéskötés időpontjában előre nem látható elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a teljesítésben. Az Utazási Iroda erről haladéktalanul értesíteni tartozik az Utazót.

 

  1. Hibás teljesítés / Kártérítés

5.1 Az Utazási Iroda felel az utazási szerződés megszegéséből eredő károkért, kivéve, ha a szerződésszegés az Utazónak róható fel; vagy olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban és a szerződésszegést az Utazási Iroda az ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre vagy az elháríthatatlan volt; továbbá, ha elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt (vis maior) következett be.

5.2 Az Utazási Iroda az utazási szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítéséért abban az esetben is felelős, ha szolgáltatás teljesítésében utazási vállalkozót (a továbbiakban: utazásközvetítő) vesz igénybe, kivéve, ha a közreműködő felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza.

5.3 Az Utazó díjengedményre jogosult azon időtartam tekintetében, amely alatt nem volt szerződésszerű a teljesítés, feltéve, ha a szerződésszegés az Utazási Irodának róható fel.

5.4 Az Utazó kártérítésre jogosult minden olyan kárért, amely az Utazót a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése miatt éri.

5.5 Az Utazási Iroda Utazó úti okmányainak esetleges érvénytelenségéből eredő károkért felelősséget nem vállal.

5.6 Amennyiben az Utazási Iroda más, utazási szolgáltatást értékesítő, utazást szervező, vagy utazást közvetítő utazási vállalkozó szolgáltatásai közvetítését végzi, úgy az Utazó szavatossági igényeit a közvetített szolgáltatás kötelezettjével szemben érvényesítheti.

5.7 Az Utazó közvetlenül tartozik felelősséggel az utazás során az általa harmadik személyeknek okozott károkért.

5.8 Az Utazási Iroda nem felel az Utazó poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkért, melyeket a repülőtársaságok, a közreműködő szállásadók, illetve a helyi hatóságok felé az Utazónak kell bejelentenie.

5.9 Felek megállapodnak, hogy a kártérítés mértéke a részvételi díj összegének kétszeresét nem haladhatja meg, és az Utazási Iroda felelőssége kizárólag a közvetlen károkra terjed ki.

5.10 Az Utazó az esetleges kárigényét a hazaérkezésétől számított 7 napon belül köteles bejelenteni írásban az Utazási Iroda felé.

 

  1. Kifogás, panasz, felügyeleti szerv

6.1 Hibás teljesítés esetén az Utazó szavatossági igényét érvényesítheti.

6.2 Az Utazó az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását közölni az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval. Az Utazó kifogását, valamint annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének a tényét az utaskísérő köteles jegyzőkönyvbe foglalni, amelynek egyik, aláírt példánya az Utazót illeti meg. Utazó tudomásul veszi, hogy a helyszíni jegyzőkönyv helyi képviselő általi átvétele nem jelenti a benne foglalt kifogások elismerését. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy a kifogás érdemi elbírálása megtörtént-e, illetőleg történt-e bármilyen intézkedés a helyszíni orvoslásra.

6.3 Ha a helyi szolgáltató a szerződésszegést az Utazó számára elfogadható módon nem orvosolja, illetőleg utaskísérő hiányában az Utazó köteles haladéktalanul, írásban tájékoztatni az Utazási Irodát.  A közlés késedelméből eredő kárért az Utazó felelős. Az Utazási Iroda a kifogást a beérkezéstől számított 30 napon belül köteles kivizsgálni és Utazónak írásban érdemi választ adni.

6.4 A kifogás/panasz benyújtható az Utazási Iroda irodájában személyesen vagy könyvelt postai küldemény formájában, cím: 1138 Budapest, Danubius utca 4., továbbá elektronikus levélben az alábbi e-mail címen: info@auroratravel.hu

6.5 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében az Utazó a lakóhelye/tartózkodási helye/székhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha a panaszügyének rendezését az Utazási Irodánál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. Az Utazó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét az Utazási Iroda székhelye alapítja meg.

6.6 A békéltető testületek székhelyéről és elérhetőségéről az alábbi linken található részletes tájékoztatás: https://bekeltetes.hu  „Testületek” menüpont alatt.

6.7 Az Utazási Iroda fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást az alábbiak szerint: az Utazási Iroda a békéltető eljárásban együttműködik, az eljáró tanács döntését -előzetesen - kötelezőként nem ismeri el, alávetési nyilatkozatot nem tesz.

6.8 Az utazási csomag utazásközvetítő általi nyújtása esetén az Utazó jogosult az utazási csomag teljesítésével kapcsolatos észrevételeit, kéréseit és panaszait közvetlenül ahhoz az utazásközvetítőhöz intézni, akitől az utazási csomagot megvásárolta. Az utazásközvetítő köteles az utazó észrevételeit, kéréseit és panaszait haladéktalanul az Utazási Iroda felé továbbítani. A határidők és elévülési idők betartása tekintetében az utazásközvetítővel való közlés az utazásszervezővel való közlésnek minősül.

 

  1. Jogviták

A Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik során megegyezésre törekednek, és megkísérlik azt tárgyalásos úton, peren kívül rendezni. Ennek sikertelensége esetén a felek kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

  1. Egyéb rendelkezések

8.1 Az Utazási Iroda az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel (székhely: 1132 Budapest, Váci út 36-38.) kötött az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt kötelező biztosításra, valamint vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést. A biztosítás fedezetet biztosít az Utazási Iroda fizetésképtelensége miatt szükséghelyzetbe került Utazó érdekében teendő intézkedések, így a hazaszállítás és a kényszerű kint tartózkodás költségeinek fedezésére.

 
A dokumentum készült: 2021.12.28.

Iratkozz fel Te is
hírlevelünkre!

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

Az adatkezelést kötelező elfogadni!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

Az adatkezelést kötelező elfogadni!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!