Általános Szerződési Feltételek

Mely létrejött a BUCOMA Travel Kft (levelezési cím: 1138 Budapest, Danubius utca 4., engedélyszáma R01927/1999/1999, cégjegyzék száma.: 12-09-010494) másfelől az aláíró utas / megrendelő között az alábbi feltételekkel.

Az utas a BUCOMA Travel Kft. utazási szolgáltatásait – külön rendelkezés hiányában – a BUCOMA Travel Kft. utazási irodájában rendelheti meg. A BUCOMA Travel Kft. ugyanígy más, utazási szolgáltatást értékesítő, utazást szervező, vagy utazást közvetítő utazási vállalkozó szolgáltatásai közvetítésére jogosult. BUCOMA Travel Kft. tevékenységére az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet szabályait, és a Ptk. 415-516. §- t kell alkalmazni.

Az utazási szerződésre az alábbi rendelkezések az irányadók:

1./       Megrendelés, jelentkezés

Az utas az utazást személyesen az utazási irodában, illetve faxon, e-mailben rendelheti meg.
Az utazási irodásban történt megrendelés esetén az utas a megrendelést utazási szerződés (amely a jelen szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezi) és a megrendelőlap aláírásával teszi meg.
Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha az utazási szerződést és annak mellékletét a megrendelőlapot mindkét fél aláírja. Az utazási szerződés hatályba lépéséhez szükséges továbbá, hogy az utas az utazási díjat, illetve a BUCOMA Travel Kft. által meghatározott összeget megfizesse.

2./       Az utazási szerződés részletes szabályai

BUCOMA Travel Kft.  kizárólag a megrendelésben felsorolt szolgáltatás(oka)t / részszolgáltatás(oka)t (a továbbiakban: szolgáltatások) köteles személyesen vagy közreműködő(i) útján teljesíteni.
 Az utasok repülőgéppel történő fuvarozására a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadók.

BUCOMA Travel Kft. kifejezetten felhívja az utas figyelmét arra, hogy a repülőjegy megvásárlásával az utas a légitársasággal kerül szerződéses jogviszonyba, így a légi fuvarozás során felmerült követeléseit / kötelezettségeit az adott légitársasággal szemben érvényesítheti.
BUCOMA Travel Kft. közreműködőjeként eljáró légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény és a 2005. évi VII. tv. által kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény korlátozza.
E szabályokról az utas kérésére az utazási iroda köteles tájékoztatást adni.

 A légiközlekedéssel összefüggő elháríthatatlan okok miatt a menetrend, az indulási és érkezési időpontok valamint az útvonal és a megjelölt légitársaság módosulhat. Utazási irodánk a menetrend- és az útvonal-változtatás jogát fenntartja. Ha az utazási csomag összeállítása esetén menetrendszerinti repülőjárattal történik a légiközlekedés, és / vagy ha az utas a szerződéskötést követően érvényes, a légitársaságtól visszaigazolt repülőjeggyel rendelkezik, továbbá visszaigazolt szállásfoglalással, akkor a szolgáltatást nyújtó adott légitársaság és / vagy légitársaságok és / vagy a szálláshely mindenkori lemondási  szabályzata érvényes.
A repülővel történő utazás esetén, ha a légitársaságok szigorú  rendelkezései miatt a repülőjegyek már ki lettek állítva, ennek  visszatérítését az utas az utazási irodától nem követelheti.
A légitársaságok speciális szabályzatairól (pl. csomagszállítási szabályok, légi utazási szerződés) az utas köteles önállóan is tájékozódni.

4./      Fizetési feltételek:

  A részvételi díjat az utas a foglalás során megjelöltek szerint a BUCOMA Travel Kft. telephelyén személyesen készpénzben vagy átutalással köteles megfizetni egy összegben oly módon, hogy az legkésőbb a foglalási visszaigazolásban jelzett időpontig  BUCOMA Travel Kft. bankszámláján megjelenjen. Amennyiben utas a részvételi díjat nem vagy nem teljes egészében fizeti meg a foglalási visszaigazolásban jelzett időpontig, BUCOMA Travel Kft. foglalási rendszere automatikusan törli a foglalást. Ezt utas a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával tudomásul veszi.
A részvételi díj – eltérő kikötés hiányában – az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, BUCOMA Travel Kft. egyszeri foglalási / eljárási díját, illetőleg szervezési költségét, továbbá az ÁFA összegét foglalja magában. Nem tartalmazza az utas-, baleset-, poggyász- és az útlemondási biztosítást, valamint a külön felszámolásra kerülő díjakat és nem tartalmazza az utas érdekkörében felmerült módosítások díját, amelynek mértékét szállásfoglalás esetén a foglalási visszaigazolásban közli BUCOMA Travel Kft. az utassal, repülőjegy esetében a légitársaság szabályai érvényesek. Az utas által a részvételi díjnak minden egyéb költséggel adóval, járulékkal együtt fizetendő teljes díjának („szolgáltatási díj”) forintban meghatározott összértékét, BUCOMA Travel Kft. köteles utas tudomására hozni.
A foglalási visszaigazolás tartalmazza annak pontos leírását, hogy az adott utazási szolgáltatás szolgáltatási díja mely szolgáltatások, költségek, járulékok ellenértékét képezi.
BUCOMA Travel Kft. az utazási szerződés megkötésekor előleg címén a részvételi díj legfeljebb 40%-nak megfizetését követelheti utastól, kivéve, ha a szervező partner  vagy légitársaság   ennél szigorúbb kötelezettséget ró  BUCOMA Travel Kft.-re, mely kötelezettséget a megrendelő tartalmazza.
A részvételi díj és az adó, illeték és egyéb terhek (együtt: szolgáltatási díj) teljes összegének megfizetését BUCOMA Travel Kft. legkorábban az utazás megkezdése előtt 30 nappal igényelheti utastól, kivéve, ha a szervező partner  vagy légitársaság  ennél korábbi teljesítésre kötelez.
Díjemelés lehetősége csak abban az esetben állhat fenn az utazási iroda részéről, ha a szállítási költségek (ideértve az üzemanyag költségeket), az adó, illeték és egyéb kötelező terhek, vagy a deviza – a BUCOMA Travel Kft. közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – árfolyama emelkedik. A díjemelés mértéke arányos a költségek emelkedésének mértékével. A díjemelés indokát és számítási módját a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell az utassal. A foglaláskori szolgáltatás árát a BUCOMA Travel Kft. a foglalástól számított 20 napon belül nem változtatja.

5./      Számlázás

BUCOMA Travel Kft. vállalja, hogy a teljes részvételi díj utas által való megfizetését követően számlát ad ki az utas nevére. A számla az utazási irodában átvehető, vagy az utas külön kérésére postai úton vagy elektornikusan megküldhető.

 6./      Elállás (Lemondás)

6.1 /Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt a megrendelőlapon szereplő feltételekkel elállhat. Az elállást írásban kell közölni az utazási irodával. Az elállási nyilatkozat hatályosságához szükséges, hogy a címzett arról tudomást szerezzen. Elállásnak minősül az is, ha az utas – előzetes nyilatkozattétel nélkül – nem kezdi meg utazását. Ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak.

6.2./Az Utas az utazás lemondása esetén a megrendelt szolgáltatások vonatkozásában az alábbi bánatpénz megfizetésére köteles, kivételt képez, ha a megrendelőlapon foglaltak másképp szabályozzák a bánatpénzre vonatkozó fizetési kötelezettségeket.

Az Utas az utazási csomag megkezdését megelőző 60 (hatvan) napnál korábbi felmondása esetén az Utast 10.000 Ft/fő, azaz tízezer Ft/fő bánatpénz fizetési kötelezettség terheli. Amennyiben az Utas az utazási csomag kezdő napja előtti 60 (hatvan) napon belül mondja fel az utazási szerződést a következők szerint köteles bánatpénzt fizetni az Aurora Travel részére:

az utazás megkezdése előtt 60-35. napig: a teljes részvételi díj 10 (tíz) %-át,

34-20. napig: a teljes részvételi díj 40 (negyven) %-át,

19-10. napig: a telejes részvételi díj 70 (hetven) %-át

az utazás megkezdése előtt 10. naptól, vagy meg nem jelenés esetén: a teljes részvételi díj 100%-át köteles megfizetni.

6.3/ Az Aurora Travel által közvetített külföldi vagy más utazásszervező által szervezett utazások, utazási csomagok és szolgáltatások esetében a bánatpénz mértéke ettől eltérhet, amelyről az utazási iroda pontos információt közöl a megrendelés alkalmával.

A foglalóként befizetett összeg a bánatpénz összegébe beleszámít.
Az utazási iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől.
Ha az utazási iroda nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, akkor az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt (ha ennek nyújtására az utazási irodának lehetősége van).
A fentiekkel ellentétben ha az utazási iroda elállására általa nem befolyásolható (működési körén kívül eső), észszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és észszerű elvárhatóság mellett nem volt előre látható, vagy ha a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervező elállásáról az utast írásban tájékoztatták, akkor a kár megtérítésére nem köteles.

7./       Kártérítés

BUCOMA Travel Kft. az utazási szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítéséért abban az esetben is felelős, ha szolgáltatás teljesítésében utazási vállalkozót (a továbbiakban: utazásközvetítő) vesz igénybe, kivéve, ha a közreműködő felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza. Az utas szavatossági igényeire egyebekben a 281/2008. (XI.28.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
BUCOMA Travel Kft. az utas úti okmányainak esetleges érvénytelenségéből eredő károkért felelősséget nem vállal.
Amennyiben  BUCOMA Travel Kft. más, utazási szolgáltatást értékesítő, utazást szervező, vagy utazást közvetítő utazási vállalkozó szolgáltatásai közvetítését végzi, úgy az utas szavatossági igényeit a közvetített szolgáltatás kötelezettjével szemben érvényesítheti.
Felek megállapodnak, hogy a kártérítés mértéke a részvételi díj összegének kétszeresét nem haladhatja meg.


8./       Jogviták
A felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat kötelesek tárgyalásos úton, peren kívül rendezni. Ennek sikertelensége esetén a felek kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

9./       Ezen nyilatkozattal igazolom, hogy a BUCOMA Travel Kft.-től a 2007. évi CXXVII. tv. 206. §-a alapján

 nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként) veszem igénybe.

 adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe.

 adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem utasként) veszem igénybe.


Kelt: Budapest, 2021.05.22.

Iratkozz fel Te is
hírlevelünkre!

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!